Obsługa administracyjno-eksploatacyjna

 • Przygotowanie budżetu dla nieruchomości;
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników wraz z weryfikacją stanu prawnego i faktycznego;
 • Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości, w tym wszelkie kontakty
  z kontrahentami i usługodawcami ze szczególnym uwzględnieniem:

  • dostawy usług komunalnych i mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
  • ochrony,
  • utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku,
  • utrzymania należytego porządku i czystości terenu działki, chodnika wzdłuż budynku i innych terenów, koszenie trawy wraz z pielęgnacją zieleni w okresie letnim oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym.
 • Przygotowanie procedur bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz regulaminu porządku domowego zawierających informacje dotyczące kontroli dostępu do budynku oraz procedur usuwania usterek;
 • Bieżąca obsługa informacyjna użytkowników lokali w sprawach dotyczących części wspólnych jak i dla indywidualnych lokali w uzgodnionych godzinach;
 • Ubezpieczenie nieruchomości;
 • Informowanie poprzez wywieszenie na tablicach odpowiednich informacji
  o telefonach służb technicznych;
 • Zapewnienie dyżurów administratora na terenie nieruchomości oraz składanie okresowych raportów z podjętych działań.