Obsługa księgowa

Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencji księgowej w licencjonowanym programie finansowo – księgowym firmy MIESZCZANIN:

  • Pobieranie i rozliczanie zobowiązań poszczególnych użytkowników lokali;
  • Możliwość samodzielnej kontroli dokonywanych wpłat czynszowych poprzez dostęp do internetowej kartoteki właściciela !!!
  • Przygotowywanie zawiadomień o opłatach eksploatacyjnych;
  • Przygotowywanie uzgodnień sald;
  • Przygotowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych zarządzania nieruchomością, włączając wymagane korekty tych planów;
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • Przygotowanie informacji o kosztach zarządu nieruchomości oraz rozliczenie zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie;
  • Składanie Zleceniodawcy zestawienia wpływów oraz wydatków związanych
    z wykonywaniem usług wynikających z umowy wraz z dokładnym określeniem przeznaczenia środków na poszczególne usługi.