Obsługa techniczna

  • Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (projektowej, powykonawczej i bieżącej tj. książek obiektów budowlanych), eksploatacyjnej i finansowej od wskazanego przez Zleceniodawcę podmiotu;
  • Bieżące administrowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i lokali oraz instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej;
  • Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • Zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej, bieżąca konserwacja, naprawy i obowiązkowe przeglądy techniczne;
  • Zapewnienie niezbędnego i wymaganego ze względów technicznych wstępu do poszczególnych lokali, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu, modernizacji albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej;
  • Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie obsługi technicznej włączając wyszukiwanie usługodawców, opracowanie warunków umów/współpracy, kontrolę wykonania umów przez usługodawców i odbiór zrealizowanych prac oraz wynikające z nich niezbędne renegocjowanie, aneksowanie i rozwiązywanie umów dotyczących zarówno nowych inwestycji jak i bieżącej obsługi budynków i urządzeń;
  • Oszacowanie wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych);
  • W ramach umowy o administrowanie macie Państwo zapewniony nadzór inspektora branży budowlanej podczas wykonywanych prac remontowych na terenie nieruchomości wspólnej !!!